Sümerler

Sümerler, tarihin en eski ve en önemli uygarlıklarından biri olarak kabul edilir. MÖ 4000-2000 arasında, medeniyetlerin beşiği olarak bilinen, Mezopotamya’nın güneyinde, günümüzde Irak’ın bir kısmını oluşturan bölgede yaşamışlardır.

Sümerler, tarihin bilinen en eski uygarlıklarından birisi olarak kabul edilir. Bunun nedeni, modern uygarlığın temellerini atan birçok alanda öncü yenilikler getirmiş olmalıdır. Kendilerinden sonraki medeniyetleri pek çok alanda etkilemişlerdir. Yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, din, mitoloji ve hatta fal ve büyü gibi alanlarda pek çok konun temellerini atmışlardır.

Sümerler, Mezopotamya’nın verimli topraklarında tarım yaparak geçimlerini sağlamışlardır. Tarım ve sulama sistemleri konusunda oldukça ileri bir medeniyet olarak bilinirler.

Ayrıca, çivi yazısını icat eden ve bu yazıyı kullanarak kayıtlar tutan ilk medeniyetlerden biridir. Bu sayede, tarihçilere ve arkeologlara, Sümerler hakkında bilgi edinme imkanı sunmuşlardır.

Sümerler, şehir devletleri şeklinde organize olmuşlardır. Her şehir devleti, kendi tanrılarına tapınan bir din sistemi ve bir hükümet yapısına sahipti. Sümerlerin inanç sistemi, çok tanrılı bir sistemdi ve tanrılarına tapınmak için tapınaklar inşa etmişlerdir. Ayrıca, Sümerler, çeşitli sanat eserleri ve mimari yapılar da üretmişlerdir. Özellikle, zigurat adı verilen tapınak kuleleri, mimarisinin önemli örneklerindendir.

Sümerler, ticaret yoluyla da gelişmiş bir ekonomiye sahipti. Mezopotamya’nın konumu, Sümerlerin diğer bölgelerle ticaret yapmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle, Sümerlerin tarım ürünleri, değerli taşlar ve el sanatları ürünleri, ticarette önemli bir rol oynamıştır.

Ancak, Sümerlerin gücü ve etkisi zamanla azalmış ve diğer medeniyetlerin yükselişiyle gerilemiştir. Asur, Babil ve Pers gibi medeniyetler, Sümerlerin yerini almıştır. Ancak, Sümerlerin kültürel ve teknolojik mirası, dünya tarihinden hiçbir zaman silinmemiştir.

Tarihleri boyunca yaptıkları tarım, sulama sistemleri, çivi yazısı, din, sanat ve ticaret gibi alanlarda medeniyete çok ama çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Onların mirası, günümüzdeki kültürel ve tarihi anlayışımızı şekillendiren en önemli unsur olmuştur.

Sümerler neden bu kadar önemli?

Sümerler, tarih boyunca önemli bir medeniyet olarak kabul edilir. Bunun birkaç nedeni vardır:

Yazının Bulunması

Sümerler, tarihteki en eski yazılı belgelere sahip olan medeniyettir. Sümerler, M.Ö. 4000’de, kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılarını kaydetmeye başlamışlardır. Bu, tarih öncesi dönemden itibaren bilgi ve kültürel mirasın korunmasını sağlamıştır. Yazının bulunması, tarih yazımında ve bilgi aktarımında önemli bir rol oynamıştır.

Şehir Devletleri ve İlk Uygarlık

Sümerler, Mezopotamya’da şehir devletleri kurarak ilk uygarlığı oluşturan medeniyetlerden biridir. Tarım ve sulama sistemlerini geliştirerek verimli topraklarda yaşamayı başarmışlardır. Şehir devletleri, karmaşık sosyal, ekonomik ve politik yapılarıyla dikkat çekmiştir. Sümerlerin bu şehir devletleri, Mezopotamya’nın tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

İnşaat ve Mimarlık

Sümerler, inşaat ve mimarlık alanında da önemli başarılara imza atmışlardır. Sümerler, tapınaklar, saraylar, surlar ve sulama kanalları gibi yapıları inşa etmişlerdir. Bu yapılar, Sümerlerin teknik bilgi ve becerilerini gösteren örneklerdir. Ayrıca, Sümerlerin tuğla yapımında da ileri teknikler kullandığı bilinmektedir.

Kültürel ve Dini Miras

Sümerler, zengin bir kültürel ve dini mirasa sahiptir. Mitolojisi, tanrılar ve tanrıçalar, efsaneler ve ritüeller gibi unsurları içerir. Ayrıca, Sümerlerin edebiyatı da oldukça gelişmiştir. Gilgamesh Destanı gibi önemli eserler, Sümer edebiyatının bir parçasıdır.

Sümerlerin bu önemli katkıları, tarih ve arkeoloji alanında büyük bir ilgi uyandırmıştır. Medeniyeti, insanlık tarihindeki ilerlemelerin ve uygarlığın temellerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, önemi ve etkisi, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

Sümerlerin dini inanışları

 Sümerler, çok tanrılı bir inanç sistemine sahipti ve tanrılarına büyük bir saygı duyuyorlardı. İşte Sümerlerin dini inançları hakkında bazı önemli noktalar:

 1. Tanrılar ve Tanrıçalar: Sümerler, doğa olaylarını ve günlük yaşamlarını etkileyen birçok tanrı ve tanrıça inanıyordu. Örneğin, Enlil, hava ve fırtına tanrısı olarak kabul edilirken, Inanna, aşk ve savaş tanrıçası olarak biliniyordu. Sümerler, tanrılarına tapınaklarda ibadet ediyor ve onlardan yardım ve bereket dileklerinde bulunuyorlardı.
 2. Zigguratlar: Sümerlerin dini yapıları arasında en önemlisi ziggurat olarak bilinen tapınaklardı. Zigguratlar, merdivenli bir piramit şeklinde inşa edilen büyük yapılar olarak bilinir. Bu tapınaklar, tanrılara yakın olmak ve onlarla iletişim kurmak için kullanılıyordu. Sümerler, zigguratların tepesinde ritüeller gerçekleştiriyor ve tanrılara sunular sunuyorlardı.
 3. Efsaneler ve Mitoloji: Sümerlerin mitolojisi, birçok efsane ve hikayeden oluşuyordu. Gilgamesh Destanı, Sümer mitolojisinin en ünlü eserlerinden biridir. Bu destan, kahraman Gilgamesh’in maceralarını ve ölümsüzlük arayışını anlatır. Sümer mitolojisi, tanrıların ve tanrıçaların güçleri, yaratılış hikayeleri ve insanların ilişkileri gibi konuları içerir.
 4. Ritüeller ve Dini Pratikler: Sümerler, dini ritüelleri ve pratikleri önemseyen bir toplumdu. Tapınaklarda gerçekleştirilen ritüeller, tanrıların memnuniyetini sağlamak ve bereketi artırmak amacıyla yapılıyordu. Sümerler, tanrılara sunular sunar, dualar eder ve danslarla, şarkılarla ve müzikle ibadetlerini gerçekleştirirlerdi.

Sümerlerin dini inançları, toplumun günlük yaşamının bir parçasıydı ve onların kültürel kimliklerini şekillendiren önemli bir unsurdur. Bu inançlar, Sümerlerin düşünce dünyasını, değerlerini ve toplumsal yapılarını etkilemiştir. Sümerlerin dini inançları, Mezopotamya’nın diğer medeniyetlerine de etki etmiş ve bu inançlar zamanla diğer uygarlıklar tarafından da benimsenmiştir.

Sümerlerin tarım ve sulama sistemleri

Sümerler, tarım ve sulama sistemleri konusunda oldukça ileri bir medeniyet olarak bilinirler. Mezopotamya’nın verimli topraklarında tarım yaparak geçimlerini sağlamışlardır.

Sümerler, tarım için sulama sistemlerini geliştirmişlerdir. Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer aldığı için su kaynaklarına erişimleri vardı. Ancak, bu nehirlerin düzensiz taşkınları ve kurak dönemlerde su sıkıntısı yaşanması, tarımı zorlaştırıyordu. Bu nedenle, Sümerler sulama kanalları ve kanalizasyon sistemleri inşa ettiler.

Sümerler, tarım arazilerini sulamak için kanallar ve kanalizasyon sistemleri inşa etmişlerdir. Bu kanallar, nehirlerden suyu tarım arazilerine yönlendirmek için kullanılıyordu. Ayrıca, tarım arazilerini düzenlemek ve suyun eşit şekilde dağılmasını sağlamak için teras tarımı yöntemini kullanmışlardır. Teras tarımı, tarım arazilerini basamaklı şekilde düzenlemek ve suyun her basamağa eşit şekilde ulaşmasını sağlamak için yapılan bir yöntemdir.

Sümerler ayrıca, tarım için kullanılan aletlerin geliştirilmesinde de ilerlemişlerdir. Tahta ve taş aletler kullanarak toprak işleme, ekim ve hasat gibi tarım faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, hayvan gücünü de tarımda kullanmışlardır. Özellikle öküzleri, tarım arazilerini sürmek ve taşıma işlerinde kullanmışlardır.

Sümerlerin tarım ve sulama sistemleri, verimli topraklarda tarım yapmalarını sağlamış ve tarım üretimini artırmıştır. Bu da Sümerlerin ekonomik gücünü ve nüfusunu artırmıştır. Tarım ürünleri, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmış hem de ticarette önemli bir rol oynamıştır.

Sümerlerin tarım ve sulama sistemleri, tarım tekniklerinin ve sulama yöntemlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu sistemler, Mezopotamya’nın tarım potansiyelini artırmış ve bölgenin tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmasını sağlamıştır. Sümerlerin tarım ve sulama sistemleri, tarımın ve medeniyetin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Sümerlerin tarım ürünleri nelerdi?

Mezopotamya’da Sümerlerin tarım ürünleri oldukça çeşitliydi. Verimli topraklara sahip olan bu bölgede tarım faaliyetleri, Sümerlerin ekonomisinin temelini oluşturuyordu. İşte Sümerlerin tarım ürünleri arasında öne çıkanlar:

 1. Buğday: Sümerlerin en önemli tarım ürünlerinden biri buğdaydı. Buğday, Mezopotamya’nın verimli topraklarında bol miktarda yetişiyordu. Buğday, ekmek yapımında kullanılıyor ve temel bir besin kaynağı olarak tüketiliyordu.
 2. Arpa: Arpa, Sümerlerin diğer önemli tarım ürünlerinden biriydi. Arpa, bira yapımında kullanılıyor ve ticarette de önemli bir rol oynuyordu. Sümerler, arpayı yetiştirerek bira üretimi yapmışlardır.
 3. Sebze ve Meyveler: Sümerler, sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda da başarılıydı. Lahana, soğan, sarımsak, havuç, üzüm, incir, hurma gibi çeşitli sebze ve meyveler yetiştiriyorlardı. Bu ürünler hem tüketim için kullanılıyor hem de ticarette değerlendiriliyordu.
 4. Baklagiller: Sümerler, baklagillerin de yetiştiriciliğini yapıyorlardı. Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller, protein kaynağı olarak önemliydi ve beslenmelerinde önemli bir yer tutuyordu.
 5. Yağ Bitkileri: Sümerler, yağ bitkileri yetiştiriciliği de yapıyorlardı. Susam ve hardal gibi bitkilerden elde ettikleri yağları kullanıyorlardı. Bu yağlar, hem beslenme hem de ticaret amaçlı kullanılıyordu.

Sümerlerin tarım ürünleri, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor hem de ticarette değerlendiriliyordu. Tarım, Sümerlerin ekonomisinin temelini oluşturuyor ve tarım ürünleri, bölgenin zenginliğini artırıyordu. Sümerlerin tarım faaliyetleri, Mezopotamya’nın tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmasını sağlamıştır.

Türklerin kökeni Sümerlere mi dayanıyor?

Türklerin kökeni hakkında farklı teoriler bulunmaktadır ve bu konu hala tartışmalıdır. Sümerlerin kökeni ile Türklerin kökeni arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söylemek kesin bir şekilde kanıtlanmamıştır.

Türklerin kökeni üzerine yapılan araştırmalar, Türk halkının Orta Asya’da yaşayan Türk boylarından türediğini göstermektedir. Türklerin dil ailesi olan Altay dilleri, Türk halkının Orta Asya’da yaşadığı dönemden bu yana var olmuştur. Türklerin tarih boyunca göçebe yaşam tarzını benimsemesi ve Orta Asya’dan farklı bölgelere yayılması, Türk kültürünün ve dilinin yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Sümerler ise Mezopotamya’da yaşayan bir antik halktır. Sümerlerin kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Sümerlerin dili olan Sümerce, diğer dillerle akraba değildir ve izole bir dil olarak kabul edilir. Sümerlerin Mezopotamya’da gelişen bir medeniyet olduğu bilinmektedir, ancak kökenleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Türklerin kökeninin Sümerlere dayandığını söylemek için yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Türklerin kökeni üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir ve yeni bulgular ortaya çıktıkça bu konudaki bilgilerimiz de güncellenmektedir.

Sümer Mitolojisi

Sümer mitolojisi, Mezopotamya’nın en eski mitolojilerinden biridir ve diğer Mezopotamya medeniyetlerinin mitolojilerini etkilemiştir.

Sümer mitolojisinde, birçok tanrı ve tanrıça yer alır. Bu tanrılar, doğa olaylarını kontrol etmek, insanların hayatını etkilemek ve toplumun düzenini sağlamakla görevlidir. Sümer mitolojisindeki tanrılar, insanlara yardım etmek, cezalandırmak veya sınavlara tabi tutmak gibi farklı roller üstlenirler.

En önemli tanrı ve tanrıçalardan bazıları şunlardır:

 1. Anu: Gökyüzü tanrısı olarak kabul edilir ve diğer tanrıların babasıdır.
 2. Enlil: Hava ve fırtına tanrısıdır. Sümerler, Enlil’i en yüce tanrı olarak görürlerdi.
 3. Inanna: Aşk, güzellik, savaş ve bereket tanrıçasıdır. Sümerler, Inanna’yı önemli bir tanrıça olarak taparlardı.
 4. Utu: Güneş tanrısıdır ve adaletin koruyucusu olarak bilinir.
 5. Nanna: Ay tanrısıdır ve Sümerler, ona ayın hareketlerini ve döngüsünü izlemek için taparlardı.

Sümer mitolojisi, tanrıların ve tanrıçaların güçleri, yaratılış hikayeleri, kahramanların maceraları ve insanların tanrılarla olan ilişkileri gibi birçok farklı konuyu içerir. Gilgamesh Destanı, Sümer mitolojisinin en ünlü eserlerinden biridir ve kahraman Gilgamesh’in maceralarını anlatır.

Sümer mitolojisi, Sümerlerin düşünce dünyasını, inançlarını ve değerlerini yansıtır. Bu mitoloji, Sümerlerin toplumsal yapılarını, dini ritüellerini ve kültürel kimliklerini şekillendirmiştir. Ayrıca, Sümer mitolojisi, diğer Mezopotamya medeniyetlerinin mitolojilerini de etkilemiş ve zamanla diğer uygarlıklar tarafından da benimsenmiştir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir