Kapat

Türk Yenileşme Tarihi II

Mustafa Kemal’in Düşünce Yapısı Mustafa Kemal’in düşünce yapısını etkileyen olayların, düşünürlerin, yazarların ...

2 sene önce

 İslam Tarihi Ders Notları

Siyer : Hz. Muhammedin hayatını efsanevi bir şekilde her yönüyle betimlendiği eserler Hadis : Peygamber efendimi...

3 sene önce

İslam Öncesi Türk Tarihi Notları

Türk : Miğfer / Terk edilmiş(Çinliler) / olgunluk çağı(İslam kaynakları) / denizci(Trakyalılara göre) / türeli(Z...

3 sene önce

Eski Doğu Tarihi

Paleolitik(Yontma Taş Devri) İnsanlar ağaç kabukları ve mağaralarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Taşdan ve kemik...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi V Ders Notları

Ders Kaynakları İslam Ansiklopedisinin maddeleri Alı Akyıldız, Tanzimat Döneminde Osmanlı Merkez Teşkilatında Re...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi I

Kuruluş Osmanlı’nın kuruluşu ile problemleri ilk olarak 1916’da H.A Gibbons başlatmıştır.(The foundation of the ...

3 sene önce

Türk Dünyası Tarihi Ders Notları

Slavlar Hint-Avrupai (ari) menşeili bir kavim Vladimir döneminde Ruslar coğrafi konum nedeniyle çeşitli tesirler...

3 sene önce

Milli Mücadele II

 Kuva-yi Milliye Mondros Mütarekesi imzalanmasıyla aziz vatanın kaleleri zabt edilmiş, Tersanelerine girilmiş, b...

3 sene önce

Milli Mücadele I Ders Notları

Mondros Mütarekesi Mondros Mütarekesi, Osmanlı ve İtilaf devletleri arasındaki savaşı sonra erdiren, ateşkes ant...

3 sene önce

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Ders Notları

Sultan Alp Arslan Dönemi Alp Arslan’ın Sultan Oluşu Tuğrul Bey, annesi ile evlendiği Çağrı Bey’in oğlu Süleyman’...

3 sene önce

Beylikler Dönemi Ders Notları

İlk Çağlardan itibaren Anadolu oldukça önemli bir coğrafya Abbasiler döneminde Anadoluya fütühat gerçekleştirlşi...

3 sene önce

Tarih Metodolojisi Ders Notları

Tarih Nedir? Historia (Latince), Yarex (İbranice), Astura (Arapça). Tarih, Geçmiş dönemlerde yaşamış insan toplu...

3 sene önce

İnkılap Tarihi Ders Notlar

Şark meselesi Şark meselesinin adı ilk kez viyana kongresinde geçmiştir. İki bölüme ayıra biliriz kavimler göçün...

3 sene önce

Eski Batı Tarihi Ders Notları

Fenike (Kenanlılar-Ammurular) Dağların uzanış yönü limanların girintili olmasına sebebiyet vermiştir. Ulaşım den...

3 sene önce

Çağdaş Dünya Tarihi Ders Notları

-Hayır Diyebilen Türkiye Adlı Kitabın İncelemesi Kamran İnan, özellikle dışişlerindeki faaliyetleriyle tanınmış ...

3 sene önce

Türk Demokrasi Tarihi Ders Notları

Demokrasi kelimesinin kökeni Yunanca dimokratia’ dan gelir. Genel olarak anlamı halkın yönetimi yahut çoğunluğun...

3 sene önce

Tarih Felsefesi Ders Notları

Modern tarih anlayışı, 19. yüzyılda devlet yapılanmalarının daha laik ve demokratik bir yapıya bürünmesiyle geli...

3 sene önce

Tarihi Coğrafya Ders Notları

Tarihi coğrafya; Tarih ile Coğrafya arasında köprü durumundadır. Toplumların ekonomik faaliyetleri içinde yaşadı...

3 sene önce

Avrupa Tarihi II Ders Notları

Başat Güç Teorisi (Dominant Power) George Modelski tarafından geliştirilen, 15. yüzyılla birlikte belirli bir de...

3 sene önce

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Ders Notları

Demokrat Parti  Dönemi (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960) Çok Partili Hayata Geçiş Türk siyaseti çok partili hayata g...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi III Ders Notları

Kitap Özeti[1]   Klasik düzende değişim İdarecilere yardım amacıyla, devlet idaresi üzerine bir takım eserl...

3 sene önce

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Ders Notları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Arşiv sözcüğü eski Yunanca arkheion Latince’de archivum kelimelerind...

3 sene önce

Avrupa Tarihi I Ders Notları

Avrupa Avrupa, coğrafya itibariyle küçük olmasına karşı dünya tarihinde çok büyük bir rol oynamıştır. Birçok kül...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi II Ders Notları

Fetret Devri (1402-1413) Timur, Ankara Savaşından sonra, hemen Anadolu’yu terk etmedi. Anadolu’da oluşturduğu si...

3 sene önce

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Ders Notları

Kaynaklar 1-Arşiv: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Arşivleri. 2-Basın Kaynakları. 3-Hatıra...

3 sene önce

Siyasal Düşünceler Tarihi Ders Notları

Filozoflar Sokrates (İ.Ö. 449-399) Atinalı bir aileden. Babası heykeltıraş yapan bir zanaatçı. Babasından kalan ...

3 sene önce

Osmanlı Sosyal İktisat Tarihi Ders Notları

Anadolu’daki İktisadi Durum Anadolu’ya her ne kadar 13. asırda Türkiye deniyor olsa da kaynakların ifadesiyle nü...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi IV (Final)

Mahmut Dönemi (1808-1839)   Kale-i Sultaniye Antlaşması (1809) Osmanlı içinde Fransızlara karşı bir tutumun...

3 sene önce

Osmanlı Tarihi IV Ders Notları

KAYNAKLAR Vakanüvis Osmanlı Devleti’nde devlet kademesinde cereyan eden sosyal siyasi, iktisadı olayları günü gü...

3 sene önce

Türk Yenileşme Tarihi Ders Notları

Kavramlar İsyan: Toplum içinde bir grubun amacına ulaşmak için devlet otoritesine karşı başkaldırma hareketidir....

3 sene önce