Kişisel Verilerin Korunması


Tarihselbilgi.com, kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşması halinde, bu kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, yayıncılık faaliyetimiz başta olmak üzere tarafınıza sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar, beyan ettiğiniz bilgiler, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri, GPS verileri yahut veri sorumlularımızın gözlem yoluyla tespit ettiği verilerden oluşmaktadır.

KVKK’nın 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde; başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, Kanun’un ilgili maddelerinin yürürlük tarihi olan 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.